• អាគារទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន កម្ពុជាតេលា

  • Terminal Storages

  • Tela Laboratory

  • Service Stations

ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលា

ជីវប្រត្ដិរបស់ក្រុមហ៊ុន

មន្ទីរពិសោធន៍ប្រេង និង គីមី

បន្ទប់ពិសោធន៍

 

ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈតេលាសូគីម៉ិចតូតាល់កាល់តិចភីធីធីអិលអេចអ៊ែរលីម ឡុង
សាំងស៊ុបពែរ ៤២៥០៛ ៤២០០៛ ៤២៥០៛ ៤២៥០៛ ៤១៥០៛ ៣៦០០៛ ៣៧០០៛
សាំងធម្មតា ៣៩៥០៛ ៣៩៥០៛ ៣៩៥០៛ ៣៩៥០៛ ៣៩៥០៛ ៣៥០០៛ ៣៦០០៛
ប្រេងម៉ាស៊ូត ៣៧៥០៛ ៣៧៥០៛ ៣៧៥០៛ ៣៧៥០៛ ៣៧៥០៛ ៣១០០៛ ៣០០០៛
តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ នៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

អត្ថបទផ្សេងៗ