• អាគារទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន កម្ពុជាតេលា

  • Terminal Storages

  • Tela Laboratory

  • Service Stations

ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលា បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣

ជីវប្រត្ដិរបស់ក្រុមហ៊ុន

មន្ទីរពិសោធន៍ប្រេង និង គីមី

បន្ទប់ពិសោធន៍

 

ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈតេលាសូគីម៉ិចតូតាល់កាល់តិចភីធីធីអិលអេចអ៊ែរលីម ឡុង
សាំងស៊ុបពែរ ៤៦៥០៛ ៤៦០០៛ ៤៥៥០៛ ៤៦៥០៛ ៤៦០០៛ ៣៩០០៛ ៤០០០៛
សាំងធម្មតា ៤៣០០៛ ៤៣០០៛ ៤៣០០៛ ៤៣០៛ ៤៣០០៛ ៣៨០០៛ ៣៨០០៛
ប្រេងម៉ាស៊ូត ៤១០០៛ ៤១០០៛ ៤១០០៛ ៤១០០៛ ៤១០០៛ ៣៣០០៛ ៣៣០០៛
តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ នៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

អត្ថបទផ្សេងៗ