ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលា ប្តេជ្ញាគោរពគោលការណ៍ ផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នា ក្នុងការអប់រំ និង ការងារ ជាកត្តានៃការលើកម្ពស់បរិយាកាស​ការងារ ដែលធ្វើឲ្យ បុគ្គលិកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗ នាពេលអនាគត់។ យើងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យ

បុគ្គលិក​ សម្រេចគោលបំណងនៃអាជីពដ៏ពិតប្រាកដ។ បទពិសោធន៍ នៃការរីកចំរើន ការផ្តល់គំនិត និង កិច្ចខំប្រឹងប្រែង ដែលគាំទ្រភាពជោគជ័យ ហើយ សង្កត់ធ្ងន់លើការចេះគោរព ភាពស្មោះត្រង់ និង តម្លៃនៃតម្លាភាពជាដើម។ 

 

សូមចូលរួមជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត អ្នកនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯង ទទួលបានជោគជ័យ នាពេលអនាគត។

អត្ថបទផ្សេងៗ