បុគ្គលិកត្រូវបានសម្រិតសម្រាំង ពីទីផ្សារការងារជំនាញ រួមផ្សំជាមួយនឹង ការធ្វើតេស្ត ការសម្ភាសន៍ ប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែង ដើម្បីកំណត់ជំនាញ និង ចំណេះដឹងជាក់លាក់ របស់បុគ្គលិកដែលទទួលបាន។ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធ្វើតេស្ត និង សម្ភាសន៍ បេក្ខជនតម្រូវឲ្យចូលរួមបណ្តុះបណ្តាល រយៈពេល បីខែ បន្ទាប់មក និងត្រូវបានធ្វើការសម្ភាសឡើងវិញ មុនពេលត្រូវបានជ្រើសរើស ជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ 

 

បុគ្គលិកតម្រូវឲ្យយកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល តាមកាលកំណត់ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ប្រសិទ្ធិភាពការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

អត្ថបទផ្សេងៗ