នៅតាមស្ថានីយ៍នីមួយ មានប្រេងសាំង ២ប្រភេទ គឺ Telsol Premium និង Telsol Extra។ គុណភាពនៃផលិតផល ទាំងពីរនេះត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីជួយថែរក្សា រថយន្តដំណើរការ មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ Telsol Premium និង Telsol Extra ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនម៉ូទ័រ។

 

Telsol Premium និង Telsol Extra ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើជាមួយ ម៉ាស៊ីនចំហេះសាំង ជំរុញដំណើរការ ទាំងប្រភេទម៉ាស៊ីនចល័ត និង អចល័ត។ វាមានបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនូវ បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ ដែលជួយជម្រះក្រម៉ និង ថែរក្សាប្រព័ន្ធសាំង ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការម៉ាស៊ីន ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត (Unleaded gasoline 92 nig 95) ។

លក្ខណៈទូទៅ

- Air and water-cooled, two and four-stroke gasoline engines

- Motorcycles

- Passenger cars

- Vans

- Mini-trucks

- Buses

- Inboard and outboard marine engines

- Portable power equipment such as chain saws, grass trimmers and motor mowers

- Pumps

- Generators

ស្តង់ដាសម្រាប់ដំណើរការ

- Meets or exceed the performance specifications and requirements of all major gasoline engine manufacturers

- Tested for deposit control in gasoline direct injection engines

អត្ថប្រយោជន៍

- Maximize available power output: Cleans blocked fuel injectors and keeps them clean for maximum power output.

- Preserve fuel economy and reduces emissions: Cleans fuel injectors and ensures that injection spray patterns are maintained, avoiding combustion problems which result in increased fuel consumption and exhaust emissions.

- Save on maintenance: Superior detergency characteristics keep engines clean, to help save on maintenance. Exceptional lubricity properties protect injectors and plungers from wear. Excellent corrosion protection capability guards against excess wear of all fuel system components.

- Improve drivability: Effective injection spray patterns from clean fuel injectors avoid starting and drivability problems due to improper fuel distribution and supply to individual cylinders. The fuel’s excellent isolating characteristics ensure that entrained water and suspended contaminants separate rapidly from the fuel, avoiding any harmful effects on engine performance and efficiency.

- Improve refueling efficiency: Excellent anti-foam performance eliminates slow vehicle refueling and fuel spills during refueling.

- Provide excellent storage stability: Enhanced oxidation stability withstands fuel degradation during storage.

អត្ថបទផ្សេងៗ