តេលាម៉ាស៊ូត មានគុណភាពខ្ពស់ ហើយលោកអ្នក អាចស្វែងរកបាន​នៅគ្រប់ ស្ថានីយ៍ តេលា ទូទាំងប្រទេស ។ តេលាម៉ាស៊ូតត្រូវបាន ផលិតឡើងសម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរថនយ្ត និង គ្រឿងចក្រ ដែលដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ធម៉ាស៊ូត។ តេលាម៉ាស៊ូតក៏មាន ប្រេងជំនួយសម្រាប់សម្អាត និង ជំនួយប្រព័ន្ធប្រេងដើម្បីអោយម៉ាស៊ីន មានកំលាំងខ្លាំងក្លា និង ដំណើរការយ៉ាងរលូន។

 

 

តេលាម៉ាស៊ូត ជាកម្មសិទ្ធបញ្ញា នៃ បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការសម្រាតប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន និង ប្រព័ន្ធប្រេង។ តេលាម៉ាស៊ូតមានមុខងារពិសេស ដើម្បីការបន្ថយសំណិចរិចរិល ទៅលើប្រព័ន្ធ បញ្ជូន និងទទួលប្រេង។លើសពីនេះទៅទៀត តេលាម៉ាស៊ូត ក៏ជួយ បង្កើនថាមពល និងស៊ីប្រេងតិច ជួយបរិស្ថាន ធ្វើអោយម៉ាស៊ីមមិនងាយខូច និង កាត់បន្ថយទៅលើចំណាយផងដែរ។

 

លក្ខណៈទូទៅ

ប្រេងម៉ាស៊ូត សាកសមសម្រាប់ប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ទាំងឡាយណាដែលមានល្បឿនលឿន និង មធ្យម​ ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Distiller

- Air and water-cooled, two and four-cycle diesel engines

- Trucks, buses, passenger cars, and tractors

- Construction and materials handling equipment

- Portable and stationary power generators

- Pumps

- Inboard and outboard marine engines

- Heaters and boilers designed to burn diesel fuel

លក្ខណៈពិសេស

គ្រប់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដែលមានល្បឿនលឿន និង មធ្យមដែលប្រើប្រព័ន្ធ Distiller:

- Improves fuel injector cleanliness

- Reduces fuel foaming

- Improves fuel lubricity

- Improves fuel stability

- Improve fuel economy

- Improves water separation

- Improves corrosion protection

- Reduces exhaust emissions

ស្តង់ដាសម្រាប់ដំណើរការ

- Meets or exceeds the performance specifications and requirements of all major manufacturers of diesel engines designed to operate on distillate fuels

- Consistently achieves Cummins L10 Fuel Injector Keep Clean Test "pass" rating

- Meets or exceeds various industry standard test requirements for nozzle choking, lubricity, stability, water tolerance, and anti-foam performance.

អត្ថប្រយោជន៍

- Maximize available power output

- Cleans blocked fuel injectors and keeps them clean for maximum power output

- Preserves fuel economy and reduces emissions. Improves drivability

- Cleans fuel injectors and ensures that injection spray patterns are maintained, avoiding combustion problems which result in increased fuel consumption and exhaust emissions.

- Superior detergency characteristics keep engines clean, to help save on maintenance.

- Exceptional lubricity properties protect injectors and plungers from wear.

- Excellent corrosion protection capability guards against excess wear of all fuel system components.

- Effective injection spray patterns from clean fuel injectors avoid starting and drivability problems due to improper fuel distribution and supply to individual cylinders. Excellent isolating characteristics ensure that entrained water and suspended contaminants separate rapidly from the fuel, avoiding any harmful effects on engine performance and efficiency.

- Improves refueling efficiency. Saves on maintenance.

- Excellent anti-foam performance eliminates slow vehicle refueling and fuel spills during refueling. Provides excellent storage stability.

- Enhanced oxidation stability withstands fuel degradation during storage.

អត្ថបទផ្សេងៗ