ជាមួយនឹងបណ្តាញដ៏ធំទូលាយ របស់កម្ពុជាតេលា យើងមានស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់លក់ និងចែកចាយ ចំនួន ៥៦៩ ទូទាំងប្រទេស ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល​ ក្នុងការស្វែងរក។ គ្រប់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់ ត្រូវបានបំពាក់ ដោយឧបករណ៍ទំនើបៗ។ តេលាម៉ាតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ មានលក់ភេសជ្ជៈ​ និង អាហាសំរន់ ច្រើនមុខ ដែលមានការចុះពិសេសដល់អតិថិជន ស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃ តាមប្រភេទមុខទំនិញផ្សេងៗគ្នា។ 

 

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត ចំពោះការផ្តល់សេវាកម្ម ដែលមានគុណភាព និង សេវាកម្ម ពីបុគ្គលិករបស់កម្ពុជាតេលា យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ រាល់ពេលដែលលោកអ្នក ចូលមកចាក់ប្រេងនៅ ស្ថានីយ៍តេលា។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ពិតប្រាកដ ត្រូវតែមានការចូលរួម ពីសេវាកម្មល្អផងដែរ។ លើពីនេះទៅទៀត ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈតេលា ក៏បាឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ ទាំងផ្នែកសេវាកម្ម និង ផលិតផល។

 

ផែនទីស្ថានីយតេលា

អត្ថបទផ្សេងៗ