ចុចរកទីតាំងរបស់អ្នក


ទីតាំងសរុប: លទ្ធផល 39កន្លែង បានរកឃើញ

ស្ថានីយតេលាកំពង់ធំ 32.5km
ផ្លូវជាតិលេខ៦
, ខេត្ដកំពង់ធំ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលាកំពង់ឆ្នាំង 57km
ផ្លូវជាតិលេខ ៥
ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង, ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលាព្រែកពោធិ៍ 99.1km

ស្រីសន្ទរ, ខេត្ដកំពង់ចាម, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ពោធិ៍សាត់ 109.8km
ផ្លូវជាតិលេខ៥
ក្រុងពោធិ៍សាត់, ខេត្ដពោធិ៍សាត់, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា បាក់ខែង 115.9km
ផ្លូវជាតិលេខ៦អា
ខណ្ឌឫស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលាព្រះវិហារ 120.7km
ក្បែររង្វង់មូលនាគបាញ់ទឹក
ក្រុងព្រះវិហារ, ខេត្ដព្រះវិហារ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ទួលសង្កែ 120.9km

សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ក្រចេះ 122km
Preah Soramarith Quay
ក្រុងក្រចេះ, ខេត្ដក្រចេះ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ក្រចេះ ទី២ 122km
Preah Soramarith Quay
ក្រុងក្រចេះ, ខេត្ដក្រចេះ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ផ្សារតូច 124.4km
ផ្លូវជាតិលេខ ៥
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ស្ដាតចាស់ 124.7km
93
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា សាន់វ៉េ 125.2km
#89,91(show room) 592
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ញ៉ូថោន 125.7km
Hanoi Road
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ទួលគោក 126.5km
Confederation de la Russie
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
TELA Teuk Thlar 127.3km
Confederation de la Russie
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Olympic Station 127.8km
Jawaharlal Nehru Boulevard
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
អានលម្អិត
TELA SEN SOK Station 128.2km
27 Yothapol Khemarak Phoumin Boulevard
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា មហាមន្ដ្រី 128.7km
ផ្លូវ ៣១០
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
TELA Tuol Tompong 129.4km
163
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ស្ទឹងមានជ័យ 129.9km
ផ្លូវវ៉េងស្រេង
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
TELA Chamkarmorn Station 130.7km
216 Preah Norodom Boulevard
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ចំការដូង 131.1km
ផ្លូវ ២៧១
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ជើងឯក 136.2km
ផ្លូវ ២៧១
រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
TELA Krong Siem Reap Station 136.5km
National Route 6 (Airport Road)
Krong Siem Reap, Siem Reap, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Dong Kor Station 138.9km
Sla Kue Bridge
Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Siem Reap Station (02) 139.8km
National Route 6 (Airport Road)
Krong Siem Reap, Siem Reap, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Tonle Bati Station 143.4km
National Road 2
, Kandal, Cambodia
អានលម្អិត
ស្ថានីយតេលា ស្ទឹងត្រែង 147.8km
ផ្លូវលេខ ៣០
ក្រុងស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា
អានលម្អិត
TELA Memot Station 168.9km
National Highway 7
Memot, Kampong Cham, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Anlong Vel Station 187.6km
National Highway 5
Krong Battambang, Battambang, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Angk Ta Saom Station 190.4km
Sla Kue Bridge
Angk Ta Saom, Takéo, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Takeo Station 192.5km
110
Krong Doun Kaev, Takéo, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Svay Rieng Station 203.4km
National Highway 1
Krong Svay Rieng, Svay Rieng, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Banteay Meanchey Station 230.2km
National Highway 5
Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Banteay Meanchey Station (01) 231.7km
National Highway 5
Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Kompot Station (02) 246.1km
NH 3
Krong Kampot, Kampot, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Kompot Station (01) 246.3km
33
Krong Kampot, Kampot, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Mondolkiri Station 248.7km
141
Krong Saen Monourom, Mondol Kiri, Cambodia
អានលម្អិត
TELA Kompong Soum Station 275.6km
Phe Street
Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk, Cambodia
អានលម្អិត